Prava intelektualne svojine

Vaš pristup podacima i informacijama na ovom veb sajtu i njihovo korišćenje povlači za sobom da u potpunosti prihvatite sledeće opšte uslove:

Korišćenje materijala na ovom veb sajtu
Sadržaj ovog veb sajta zaštićen je po važećim propisima koji regulišu oblast autorskih prava, žigova, odnosno druga prava intelektualne svojine. Nijedno od ovih prava ne prenosi se na korisnika ovog veb sajta. Ovaj veb sajt možete koristiti da biste uživali pogodnosti usluga koje Vam se nude u lične, nekomercijalne svrhe. Nije dopušteno bilo kakvo korišćenje, kao što je, bez ograničavanja samo na to, menjanje i dopunjavanje, kopiranje, dupliranje, ponovno distribuiranje ili širenje bez dobijanja prethodne pismene saglasnosti od Abracadabra 444 d.o.o. Takođe bi trebalo da pročitate i postupate u skladu sa sličnim odredbama koje se tiču prava intelektualne svojine na veb sajtovima trećih strana kojima možete pristupiti preko ovog veb sajta.

Podnesci korisnika
Abracadabra zahvaljuje na Vašim komentarima koji se odnose na naš veb sajt i proizvode. Međutim, Vi ovim uzimate na znanje i priznajete, ukoliko nam pošaljete kreativne predloge, ideje, napomene, crteže, koncepte, pronalaske ili druge informacije (zajednički: “Informacije”), da će se te informacije smatrati svojinom i da će ostati svojina Abracadabra 444 d.o.o. Uopšte uzev, svaka informacija, osim podataka o ličnosti koji se određeni u politici privatnosti, a koje ste poslali preko veb sajta ili preneli Abracadabra 444 d.o.o. preko Interneta, smatraće se i sa njima će se postupati kao sa informacijama koje nisu poverljive prirode. Ukoliko se na određenim veb stranicama dopusti dostavljanje informacija koje će Društvo smatrati poverljivim, ta činjenica će biti jasno navedena na tim stranicama. Bez ograničenja u pogledu prethodnog, time što ste nam dostavili bilo kakve informacije, Vi prihvatate da prenosite na nas i mi ćemo isključivo posedovati sva do sada poznata prava ili prava koja nastanu ubuduće, kada su u pitanju te informacije, bilo koje prirode, širom sveta, i imaćemo pravo na neograničeno korišćenje tih informacija u bilo koje svrhe, komercijalne ili druge svrhe, bez ikakve naknade licu koje je dostavilo predmetne informacije.

Kao korisnik veb sajta, Vi odgovarate za sopstvena saopštenja, kao i za posledice njihovog dostavljanja. Dakle, nemojte činiti nijednu od sledećih stvari: da nam dostavljate materijal na kome postoje autorska prava, osim ukoliko ste vlasnik autorskog prava ili imate dozvolu vlasnika autorskog prava da nam isti dostavite; da nam šaljete materijal kojim se otkrivaju poslove tajne, osi mako niste njihov vlasnik ili imate dozvolu vlasnika; da nam šaljete materijal kojim se povređuju bilo koja druga prava intelektualne svojine drugih lica, ili prava na privatnost ili publicitet drugih lica; da nam šaljete materijal sa opscenim sadržajem, klevetnički, preteći materijal, materijal u svrhu zlostavljanja i zloupotrebe, izazivanja ili podstrekavanja mržnje ili osećaja stida drugog korisnika ili svakog drugog lica ili subjekta; da šaljete seksualno implicitan sadržaj; da šaljete reklame ili poruke sa
poslovnim zahtevima; da šaljete pisma sa porukama u lancu ili piramidalnim šemama; ili da se lažno predstavljate kao neko drugo lice.

Korišćenje logotipa koji se mogu preuzeti, kao i drugog materijala koje se može preuzeti u odeljku ovog veb sajta koji se može preuzeti (zajedno: “Informacije koje se mogu preuzeti”).
Informacije koje se mogu preuzeti na ovom veb sajtu obezbeđuju se za medije pri ilustrovanju referenci za Abracadabra 444 d.o.o. Abracadabra 444 d.o.o. Vam daje pravo na preuzimanje, reprodukovanje i/ili objavljivanje informacija koje se mogu preuzeti isključivo u deskriptivne, fer svrhe. Ništa što je ovde navedeno neće se tumačiti kao davanje licence ili bilo kakve vrste saglasnosti za korišćenje bilo kojih logotipova kao žigova, a svako takvo korišćenje smatraće se povredom prava na žig i biće procesuirano na način predviđen zakonom.

Ograničenje odgovornosti
Vi ste saglasni da ćete pristupiti ovom veb sajtu i isti koristiti na sopstveni rizik. Informacije koje se obezbeđuju na ovom sajtu ne smeju i ne mogu se koristiti u savetodavne svrhe bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, davanje saveta u pogledu investicija, poreskih ili pravnih pitanja. Abracadabra ulaže razumne napore da obezbedi tačne informacije na ovom veb sajtu i može menjati i dopunjavati ove informacije s vremena na vreme bez prethodnog obaveštavanja. Međutim, Abracadabra, kao i treće strane navedene na ovom sajtu, ne zastupaju na bilo koji način niti garantuju, bilo izričito ili posredno, za besprekorno ili bezopasno funkcionisanje ovog veb sajta bez bilo kakvih virusa, i/ili za tačnost, osnovanost, pravovremenost ili kompletnost sadržaja ovog veb sajta, i izričito odbacuju bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja nastane na osnovu korišćenja ovog sajta ili u vezi sa istim. Preko ovog veb sajta možete pristupiti veb sajtovima trećih strana.
Abracadabra ne zastupa na bilo koji način niti garantuje za sadržaj veb sajtova trećih lica ili usklađenost takvih veb sajtova trećih lica sa važećim zakonima ili pravima trećih lica, i izričito odbacuju bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja
nastane na osnovu korišćenja veb sajtova trećih lica.

Važeći zakoni i nadležnost
Svi sporovi koji nastanu na osnovu ili u vezi sa korišćenjem ovog veb sajta, ili prihvatanjem, tumačenjem ili uzimanjem u obzir ovog pravnog obaveštenja, isključivo će se rešavati pred nadležnim sudom u Valjevu, uz primenu prava Republike Srbije.