Obrada podataka

PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008,104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) ovim putem dajem svoj pristanak da se moji lični podaci koji obuhvataju: ime, prezime, pol, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, (u daljem tekstu: Podaci), koriste u svrhu e-kupovine. Upoznat/a sam sa tim da će se predmetni Podaci koristiti isključivo radi prijema porudžbine i da će se isti čuvati u periodu od 10 godine.

Potvrđujem da su Podaci koje sam uneo/la tačni i ažurni.

Lice na koje se Podaci odnose (u daljem tekstu: Lice), ne snosi troškove obrade i obaveštenja