Politika privatnosti

Obrada podataka se vrši u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 -odluka US i 107/2012).

Rukovalac podataka za obradu je Abracadabra 444 d.o.o. Vlade Danilovića 36, Valjevo, Srbija, (u daljem tekstu “Abracadabra” ili “mi”).

Abracadabra sakuplja vaše lične podatke kada se prijavljujete na sajt.
Abracadabra neće koristiti, sakupljati ili obelodanjivati vaše podatke o ličnosti bez vaše dozvole. Abracadabra će, u većini slučajeva, zatražiti vašu izričitu saglasnost, ali se vaš pristanak može izvesti i iz vašeg ponašanja ili radnji (npr. kada pretražujete vebsajt, pristajete da Abracadabra sakupi, koristi ili prenese vaše podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.).

Abracadabra obrađuje vaše podatke da bi vam pružio usluge koje ste tražili. Vaši podaci o ličnosti se čuvaju i obrađuju da biste bili informisani o našim aktivnostima i da bismo vam poslali zanimljive ponude na bazi vašeg ličnog profila i vaših dotadašnjih kupovina u prodavnici Abracadabra.

Imate pravo da tražite pristup vašim podacima, da ih ispravite ili, po potrebi, da otkažete njihovu obradu. Na našem vebsajtu to se može učiniti online. Ako to nije moguće, ovo pravo možete da iskoristite tako što ćete poslati e-mail na office@abracadabra.rs ili pismo na adresu Abracadabra 444 d.o.o. Valjevo, Vlade Danilovića 36.

Ovaj vebsajt može da sadrži linkove sa drugim vebsajtovima radi vašeg lakšeg snalaženja i informisanja. Ove druge vebsajtove mogu da vode kompanije koje nisu u vezi sa Abracadbrom. Ovi povezani vebsajtovi možda imaju drugačije politike privatnosti, pa vam preporučujemo da se sa tim obavezno upoznate kada posećujete te vebsajtove. Abracadabra nije odgovoran za sadržaj takvih vebsajtova, njihovo korišćenje ili prakse privatnosti na tim vebsajtovima.